Preview

Библиотековедение

Расширенный поиск

Библиотеки Беларуси в период Речи Посполитой (1569 г. — конец XVIII в.)

https://doi.org/10.25281/0869-608X-2010-0-4-76-86

Реферат

Рассматриваются особенности развития библиотек Беларуси в контексте политических, религиозных и культурных традиций Речи Посполитой. Рассказывается о наиболее известных писателях, просветителях и общественно-политических деятелях того времени.

Об авторе

Роман Степанович Мотульский
Национальная библиотека Белоруссии
Россия

директор Национальной библиотеки Беларуси,

президент НП «Библиотечная Ассамблея Евразии»,

доктор педагогических наукСписок литературы

1. Батвіннік М. Собаль Спірыдон // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2006. - Т. 2. - С. 605-606.

2. Бразгуноў А. Літаратура // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2006. - Т. 2. - С. 124- 129.

3. Бярозкіна Н.Ю. Гісторыя кнігадрукавання Беларусі (XVI - пачатак XX ст.): вучэбны дапаможнік для студэнтаў гістарычных і бібліятэчных спецыяльнасцей ВНУ / Н.Ю. Бярозкіна. - 2-е выд.- Мінск: Беларуская навука, 2000. - 199 с.

4. Галенчанка Г. Гарабурда Васіль Міхайлавіч // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2005. - Т. 1. - С. 495.

5. Галенчанка Г. Кнігадрукаванне // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2005. - Т. 2. - С. 112-114.

6. Галенчанка Г.. Супрасльская друкарня // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2005. - Т. 2. - С. 643.

7. Галенчанка Г.. Царква // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2005. - Т. 1. - С. 111-119.

8. Гісторыя Беларусі: падруч. для студэнтаў: у 2 ч. / пад рэдакцыяй Я.К. Новіка і Г.С. Марцуля. - 3-е выд., дапрац. і дап. - Мінск: Вышэйшая школа, 2007. - Ч. 1: Ад старажытных часоў - па люты 1917 г. - 397 с.

9. Голенченко Г.Я. Старопечатные кириллические книги 16-18 вв. // Кніга Беларусі. 1517-1917: зводны каталог. - Мінск, 1986. - С. 23-36.

10. Грыцкевіч А. Сапега Леў Іванавіч // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2006. - Т. 2. - С. 542-543.

11. Кароткі У. Сматрыцкі Мялецій // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2006. - Т. 2. - С. 602-603.

12. Клімаў І. Скарга Петр // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2006. - Т. 2. - С. 574-575.

13. Клімаў І. Цяпінскі Васіль // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2006. - Т. 2. - С. 732-733.

14. Лаўрык Ю. Куцеінская друкарня // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2006. - Т. 2. - С. 172-173.

15. Лаўрык Ю. Пацей Іпацій // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2006. - Т. 2. - С. 421.

16. Ляўшун Л. Лявонцій Карповіч // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2006. - Т. 2. - С. 234.

17. Пазднякоў В. Магілеўская друкарня // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2006. - Т. 2. - С. 246.

18. Падокшын С. Будны Сымон // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2006. - Т. 1. - С. 352-353.

19. Нікалаеў М. Палата кнігапісная: рукапісная кніга на Беларусі ў X-XVIII стагоддзях / М. Нікалаеў; рэд.: М.М. Розаў, А.С. Мыльнікаў. - Мінск: Маст. літ., 1993. - 239 с.

20. Парашкоў С.А. Гiсторыя культуры Беларусi / С.А. Парашкоў. - Мiнск: Беларуская навука, 2003. - 444 с.

21. Слуцкае Евангелле: беларускі рукапіс XVI ст. [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, Беларускі рэспубліканскі фонд фундаментальных даследаванняў; аўтары: Н.В. Паляшчук [і інш.]; складальнік Т.І. Рошчына; адказны за выпуск Г.У. Кірэева. - Электронныя даныя і праграма (665 Мб). - Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2008. - 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM). - Загаловак з тытульнага экрана.

22. Цітавец А.І. Каталогі рукапісаў беларускіх татараў: праблемы і перспектывы // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: зборнік навуковых артыкулаў. У 2 ч. / Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў; складальнікі: Т.А. Дзем'яновіч [і інш.]. - Мінск, 2006. - Ч. 1. - С. 93-99.

23. Чамярыцкі В. Лямант на смерть Лявонція Карповіча // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2006. - Т. 2. - С. 236-237.


Рецензия

Для цитирования:


Мотульский Р.С. Библиотеки Беларуси в период Речи Посполитой (1569 г. — конец XVIII в.). Библиотековедение. 2010;(4):76-86. https://doi.org/10.25281/0869-608X-2010-0-4-76-86

For citation:


Motulsky R.S. Belarus Libraries in the Period of the Polish–Lithuanian Commonwealth (1569 — the End of 18th Century). Bibliotekovedenie [Russian Journal of Library Science]. 2010;(4):76-86. https://doi.org/10.25281/0869-608X-2010-0-4-76-86

Просмотров: 326


ISSN 0869-608X (Print)
ISSN 2587-7372 (Online)